Responsive image

  Rakennuslupa - mitä kaikkea siihen kuuluukaan

  Rakennusprojektin lupa-asiakirjojen täyttäminen sekä lupien hakeminen on vaativa kokonaisuus, jossa asiantuntija on suureksi avuksi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien säännösten, määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan lupa: rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa. Luvan myöntäjänä on paikallinen rakennusvalvontaviranomainen

  some_text

  Suunnitteluvaihe

  Rakennusprojektiin kannattaa valita pääsuunnittelija mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pääsuunnittelija voi olla rakennussuunnittelija tai arkkitehti. Luonnosvaiheessa on hyvä käydä erilaisia mahdollisuuksia läpi oman rakennusprojektinsa tiimoilta. Suunnittelun ollessa hyvässä vauhdissa ja pääpiirustusten valmistuessa tulee aika hakea rakennuslupaa. Viranomaislupien saaminen voi joissain tapauksissa olla mutkikkain vaihe koko rakennusprojektissa. Lupien hakemista ei siis tule ottaa kevyesti, vaan suhtautua siihen asian vaatimalla vakavuudella. Kokonaisuus on vaativa, jossa asiantuntija on suureksi avuksi. Lupien hakemista kannattaa lähteä valmistelemaan jo siinä vaiheessa kun rakennuspaikan ostoa harkitaan. Luvansaantimahdollisuudet kannattaa selvittää ajoissa, jotta rakennushanke ei kariutuisi heti lupavaiheeseen.

  Viranomaisluvat

  Viranomaislupien hakeminen kannattaa mieltää kokonaisuutena, jossa asiantuntija on rakentajalle erinomainen apu. Viranomaislupien hakeminen onkin osa kokonaisuutta, jolla varsinainen rakentaminen mahdollistetaan. Rakennusluvan hakeminen kannattaakin liittää pääsuunnittelijan tehtäviin, putkikuvien osalta LVI-suunnittelijalle, rakennekuvien osalta rakennesuunnittelijalle ja niin edelleen. Rakennuslupavaiheessa rakennusvirastosta tai vaihtoehtoisesti internetistä on saatavissa luettelo tarvittavista asiakirjoista. Yleensä ohjeet ovat yleispätevät joka kunnassa lukuun ottamatta pieniä yksityiskohtia. Rakentaminen pitää kokonaisuutena sisällään monta säännöstä, määräystä, erityiskohtaa, riskitekijää ja tilastointia. Ei ole siis vain pelkkää byrokratiaa, että lähes jokaiseen toimenpiteeseen on haettava rakennusviranomaisen lupa - lupien hakemisella ja niiden myöntämisellä varmistetaan että kaikki sujuu niin kuin pitää.

  Luvan saanti vaihtelee paikasta riippuen

  On ensiarvoisen tärkeää, että jo ennen tontin lopullista hankintapäätöstä otetaan yhteys rakennusvalvontatoimistoon, jotta saadaan tieto hanketta mahdollisesti rajoittavista säännöistä, määräyksistä yms. seikoista. Samalla luvanhakijan on mahdollisuus saada asiantuntijoiden ohjeita ja mielipiteitä hankkeen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Tarkoituksena on selvittää ja hakea tarvittavat viranomaisluvat oikea-aikaisesti hankkeen toteuttamisen häiriintymättä.
  Jo hankesuunnitteluvaiheessa, tontin hankinnan yhteydessä kaiken on oltava selvää. Tästä olemme jo julkaisseet myös rakennuspaikkaselvityslomakkeen. Viimeistään pääsuunnittelija selvittää asian rakennustarkastuksen kanssa. Hyvän rakennussuunnittelun pohjaksi on hankittava kaikki tarpeelliset perustiedot.
  Suositeltavaa on, että alustavat neuvottelut viranomaisten kanssa käydään jo suunnittelun luonnosvaiheessa. Näin voidaan olennaisesti nopeuttaa varsinaista lupamenettelyä. Mikäli hanke tarvitsee poikkeusluvan, ennen varsinaisen suunnittelun aloitusta pitää jo ryhtyä hakemaan sitä. Pääsuunnittelija osaa normaalisti tehdä tämän kaikkein parhaiten. Mikäli poikkeuslupaa ei ole huomattu hakea, se saattaa siirtää hanketta pahemmassa tapauksessa vuoden eteenpäin. Pahimmassa tapauksessa poikkeuslupaa ei saa ollenkaan ja näin tontti on hankittu turhaan.

  Luvan saannin varmuus

  Luvan saantia voi varmistaa niinkin yksinkertaisella asialla, kuin yhteydenotolla rakennusvalvontaviranomaisiin ennen tontin lopullista hankintapäätöstä. Näin saadaan tieto hanketta mahdollisesti rajoittavista säännöistä, määräyksistä ynnä muusta. Asiantuntijoilta on tässä yhteydessä mahdollista saada ohjeita ja neuvoja hankkeen suunnitteluun liittyen. Jotta rakennussuunnittelu olisi vakaalla pohjalla, on hankittava kaikki tarpeelliset perustiedot. Näin onkin suositeltavaa että alustavat neuvottelut viranomaisten kanssa käytäisiin jo suunnittelun luonnosvaiheessa, jolloin varsinainen lupamenettely nopeutuu. Poikkeusluvan tarve kannattaa tarkistaa, sillä mikäli poikkeuslupa jää hakematta saattaa hanke siirtyä eteenpäin.

  Kaavamääräykset

  Eri asuinalueiden kaavamääräyksiin kannattaa tutustua huolellisesti, jotta rakennusluvan myöhemmässä vaiheessa ei ilmenisi ikäviä yllätyksiä. Määräykset ja rajoitteet tulisi selvittää jo tontin oston yhteydessä. Kaavamääräyksissä puututaan muun muassa rakennusalaan, kerrosmääriin sekä tontin käyttöön. Myös rakennuksen muoto, ulkoväritykset sekä ilmansuunnat on voitu kaavassa määritellä.

  Lupahakemus

  Suunnittelijan saatua pääpiirustukset valmiiksi, alkaa lupaprosessi rakennuslupahakemuksen jättämisellä. Tarvittavien asiakirjojen kanssa kannattaa olla tarkkana, jotta rakennusprojektin käyntiin saaminen ei jää kiinni puuttuvasta asiakirjasta. Listauksen tarvittavista asiakirjoista on mahdollista saada rakennusvalvonnasta tai rakennusvalvonnan internet-sivustoilta.

  Luvanhaun merkittäviä seikkoja ovat esimerkiksi:
  - Ole ajoissa luvan hakemisen kanssa - näin ei rakennusprojekti hidastu tai häiriinny.
  - Varaa lupaprosessiin riittävästi aikaa.
  - Kuule naapureitasi hankkeen johdosta hyvissä ajoin.
  - Ota yhteyttä lupaviranomaisiin mahdollisimman aikaisin - lupaprosessi etenee hyvässä yhteistyössä heidän kanssaan.
  - Määritä rakennuksen suunnittelulle ns. tarkastuspisteet, joista ei edetä ennen kuin luvat on saatu. Tämä on hyvä tehdä etenkin silloin, jos lupakäsittely kohtaa vaikeuksia.
  - Suunnittele luvan edellyttämät jatkotoimenpiteet ennakkoon
  - Käytä asiantuntijoita apunasi, säästät aikaa ja vaivaa.

  Varsinaisten lupahakemusasiakirjojen laatiminen sekä tarvittavien kaavakkeiden täyttäminen kannattaa antaa pääsuunnittelijan tehtäväksi. Näin saadaan taattua, että suunnitelmissa mahdollisesti olevat puutteet tulevat pääsuunnittelijan tietoon. Rakennuslupahakemuksen käsittely keskeytyy aina puutteiden tai virheiden ilmaantuessa, joten rakennushankkeen sujuva ja laadukas läpivienti edellyttää kaikkien osapuolten saumatonta yhteistyötä. Pääsuunnittelijan tulisikin pitää aktiivista yhteydenpitoa viranomaisiin koko lupakäsittelyn ajan.

  Naapureiden kuuleminen

  Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee rakennuslupahakemuksen vireille tulosta tiedottaa naapureille. Naapurien kuulemisen kannattaa hoitaa luvanhakijan itse mikäli mahdollista ja säästää näin kustannuksissa. Luvanhakija on kuulemisen suorittaessaan vastuussa siitä, että kuulemisprosessi on suoritettu oikein (esitetty oikeat piirustukset kokonaisuudessaan ja annettu mahdollisuus ilmaista mielipiteensä). Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajat sekä haltijat. Lisäksi rakennushankkeesta on tiedotettava rakennuspaikalla.

  Viranomainen

  Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu varmistaa rakentamisen säännösten- ja määräystenmukaisuus. Rakennussuunnitteluvaiheessa valvonta toteutuu ennakkolupajärjestelmällä, rakennussuunnitelmien tarkastamisella ja tarvittaessa erikoissuunnitelmien vaatimisella. Valvonta painottuu keskeisiin turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohtiin sekä suunnittelun yleiseen laatuun.

  Lupa saadaan

  Luvan saannin jälkeen ainoa tarkoitus on ohjata suunnittelua rakennusluvan ehtojen mukaisesti. Luvan saamisen myötä rajataan hanketta luvan ehtojen mukaiseksi. Viranomaiset tekevät päätöksensä yhteistyössä hakijan kanssa ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

  Rakentaja.fi esitepalvelu

  * Pakollinen

  Tilattavat esitteet ovat maksuttomia.

  Valitse tilattavat esitteet: *

  Huvilat ja mkit
  Kastelli Huvilat TOP 20

  Talopaketit ja runkorakenteet
  Kastelli Talokirja
  Wienerberger - Tiiliratkaisut pientaloihin

  Etunimi: *
  Sukunimi: *
  Osoite: *
  Postinumero: *
  Postitoimipaikka: *
  Email: *
  Puhelin: *

  Hyväksyn palvelun käyttöehdot ja tietosuojalausekkeen.
  some_text

  some_text